Chính sách đổi trả

Điều kiện được đổi sản phẩm (khách hàng sỉ và lẻ)

  • Còn đầy đủ hóa đơn mua hàng (nếu có).
  • Còn đầy đủ hộp sản phẩm (nếu có).
  • Còn quà tặng khuyến mãi có giá trị (nếu có).
  • Trường hợp còn nguyên các điều kiện như trên miễn phí đổi sản phẩm.

Điều kiện được trả sản phẩm (khách hàng sỉ)

  • Còn đầy đủ hóa đơn mua hàng (nếu có).
  • Còn đầy đủ hộp sản phẩm (nếu có).
  • Còn quà tặng khuyến mãi có giá trị (nếu có).
  • Trả hàng phải có lý do xác thực (sản phẩm bán không thích hợp, không đạt yêu cầu).